הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות אבטחה (cyber), לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

שימו לב: שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, הועלו במרוכז בתחתית עמוד זה. 

תאריך אחרון להגשה 

02/12/2018
0
0

תמצית ההודעה 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות אבטחה (cyber), בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").
 
  • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 02/12/2018 בשעה 16:00.
  • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א' להודעה.
  • שאלות הבהרה: יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת Offerors_cyber@innovationisrael.org.il עד ליום 11/11/2018, בשעה 16:00. הרשות איננה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
    שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, הועלו במרוכז בתחתית עמוד זה. 

הגשת בקשה 

ההצעות כאמור תוגשנה לא יאוחר מיום 02/12/2018 בשעה 16:00.

  • רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים, אשר יוזמנו על ידי הרשות להגיש הצעות לפניות תחרותיות ספציפיות. הפנייה למציעים מתוך רשימת המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות, תוך לקיחה בחשבון של המידע אשר יפורט במסגרת ההצעות להיכלל ברשימת המציעים, ובכלל זה הניסיון, ההשכלה והכישורים של כל מציע.

למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימת המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.

  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
  • הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימת המציעים, בהתאם לדרישות התקנות.
הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים - תחום סייבר (גרסה נקייה)

נספחים

מענה לשאלות הבהרה: רשימת מציעים - טיוטה-251118
רשימת מציעים: סייבר - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים