מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס' 13/2018 לקבלת שירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים וקניין רוחני

שימו לב: הרשות תאפשר הצגת ביטוח אחריות מקצועית גם מחברה זרה ובלבד שעיקרי הביטוח המבוקשים יהיו קיימים גם בפוליסה של החברה הזרה.

תאריך אחרון להגשה 

15/11/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים וקניין רוחני.

0
0

הגשת בקשה 

1. מהות ההתקשרות:

לצורך ביצוע תפקידיה, מעוניינת חטיבת התפעול והתמיכות ברשות להתקשר עם ספקים בעלי תחומי התמחות ספציפיים, לצורך קבלת השירותים הבאים: אשכול א': שירותי רו"ח – ביקורת תוכניות וייעוץ חשבונאי – מס' זוכים משוער: 20; אשכול ב': שירותי רו"ח בתחום ביקורת חקירתית – מס' זוכים משוער: 3; אשכול ג': הערכת שווי תאגידים וקניין רוחני – מס' זוכים משוער: 3. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז אשר מפורסמים באתר הרשות. 

2. תקופת ההתקשרות: 

 • תקופה ראשונית - 24חודשים. 12 החודשים הראשונים יהוו תקופת ניסיון.
 • תקופות ההארכה - לרשות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, עד לארבע שנים נוספות סך הכל.

3. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 • תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:
 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום, או שותפות לא רשומה;
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;
 • כח האדם הפועל מטעם המציע:
 • מציע במכרז יציג צוות מקצועי מבצע של שני אנשים לפחות, המורכב מראש צוות אחד  ומבצע/ים נוספ/ים (להלן: "הצוות"), אשר באמצעותו יינתנו השירותים המפורטים במכרז. על כל אחד מחברי הצוות לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז. אי עמידה של אחד מחברי הצוות בתנאי הסף תגרום לפסילת ההצעה במלואה. תשומת ליבכם כי בכל אשכול נדרשים תנאי סף שונים - הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

4. השקלול במכרז:

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. השקלול במכרז יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 80% ואמות מידה של מחיר במשקל של 20%.

5. הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית עמוד זה.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 25/10/18, בשעה 14:00.
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 15/11/2018, לא יאוחר מהשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה. 
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.  
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז רוח - מתוקנים לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים

נספחים

הסכם נספח למכרז רו"ח
טופס הצעה- מכרז רוח- נספח ב- מתוקן לאחר שאלות הבהרה- בגרסת שינויים
טופס הצעה- מכרז רוח- נספח ב- מתוקן לאחר שאלות הבהרה- נקי סופי להגשה
מכרז רו"ח-טופס הצעת המחיר-נספח ג
מכרז רו"ח-טבלאות להגשה בהקלדה
מכרז רוח - מודעת פרסום
מענה לשאלות הבהרה - מכרז רואי חשבון