מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 12/2018 למתן שירותים של חללי עבודה משותפים

תאריך אחרון להגשה 

31/10/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותים של חללי עבודה משותפים עבור רשות החדשנות.

0
0

הגשת בקשה 

 
1. מהות ההתקשרות:
מתן שירותים של חללי עבודה משותפים בבאר-שבע, חיפה ותל-אביב, כמפורט במסמכי המכרז.  פרטים נוספים ניתן למצוא במסמכי המכרז אשר מפורסמים באתר הרשות. 
 
2. תקופת ההתקשרות: 
 • בכפוף לחתימת הרשות על ההסכם ועמידת הזוכה בדרישות המכרז, ההתקשרות עם הזוכה תהיה למשך 12 (שנים עשר) חודשים החל מיום 1.2.2019, או מועד אחר שתקבע הרשות.
 • הרשות תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד שנה אחת בכל פעם, ועד לארבע שנים נוספות סך הכל.
   
3. תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 
תנאי סף לגבי המציע:
 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע בעל הזכויות לספק שירותים במתחמים המוצעים על-ידיו.
 • מציעים המציעים מתחמים בתל-אביב: המציע הוכיח כי הפעיל בישראל או בעולם מתחם של חללי עבודה משותפים בתכולה של 30 עמדות עבודה חמות, כהגדרתן במסמכי המכרז, לפחות, בתקופה של 12 חודשים רצופים לפחות במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה. לא נדרש כי המתחם שיוצג לצורך עמידה בתנאי סף זה יהיה המתחם המוצע במכרז.
 • מציעים המציעים מתחמים בחיפה ו/או בבאר שבע: המציע הוכיח כי הפעיל בישראל או בעולם מתחם של חללי עבודה משותפים בתכולה של 10 עמדות עבודה חמות, כהגדרתן במסמכי המכרז, לפחות, בתקופה של 12 חודשים רצופים לפחות במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה. לא נדרש כי המתחם שיוצג לצורך עמידה בתנאי סף זה יהיה המתחם המוצע במכרז.
 
תנאי סף לגבי כל אחד מהמתחמים המוצעים:
 • בעת הגשת ההצעה למכרז המתחם פעיל, במובן זה שמדובר במתחם המספק שירותים בפועל.
 • המתחם נמצא בבניינים העומדים בדרישות כל דין, לרבות דרישות המשטרה, כיבוי האש והרשות המקומית. 
 • המתחם נגיש לבעלי מוגבלויות.
 • המרחק הקצר ביותר בין הכניסה הראשית למתחם, לבין מיקומה של תחנה של תחבורה ציבורית (רכבת, אוטובוס), אינו עולה על 700 מ' - על-פי אפליקציית easy.
 
מתחמים מוצעים בתל-אביב: 
 • אפשרויות השימוש המוצעות במתחם מתאימות לאספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז. 
 • המרחק הקצר ביותר בין הכניסה הראשית למתחם, לבין הכניסה לחניון  ציבורי, אינו עולה על 500 מ' על-פי אפליקציית easy, או לחילופין: במתחם המוצע יש חניון לשימוש באי המתחם, המתאים לשימוש של 50 כלי רכב לפחות על בסיס מקום פנוי, ולא על בסיס מקומות חנייה שמורים.
 
מתחמים מוצעים בבאר-שבע וחיפה: 
 • אפשרויות השימוש המוצעות במתחם מתאימות לאספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז. 
 • המרחק הקצר ביותר בין הכניסה הראשית למתחם לבין הכניסה לחניון  ציבורי, אינו עולה על 800 מ' על-פי אפליקציית easy, או לחילופין: במתחם המוצע יש חניון לשימוש באי המתחם, המתאים לשימוש של 10 כלי רכב לפחות על בסיס מקום פנוי, ולא על בסיס מקומות חנייה שמורים.
 
4. השקלול במכרז:
בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. השקלול במכרז יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 60% ואמות מידה של מחיר במשקל של 40%.
 
5. הליך המכרז:
 • ניתן למצוא את מסמכי המכרז בתחתית עמוד זה
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 16/10/18, בשעה 14:00.
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 31/10/2018, לא יאוחר מהשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4, אגף מערבי. 
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה. 
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.  
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז חללי עבודה - מתוקן לאחר הבהרות-גרסת שינויים

נספחים

טופס הצעה-מתוקן אחרי שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
טופס הצעה-מתוקן אחרי שאלות הבהרה - נקי
הסכם נספח למכרז חללי עבודה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
מכרז חללי עבודה - מענה לשאלות הבהרה