מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2018 לקבלת שירותי מחקר וייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ליווי אסטרטגי, יעוץ ארגוני, מידענות ומחקר שוק עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה 

04/10/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי מחקר, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ליווי אסטרטגי, יעוץ ארגוני, מידענות ומחקר שוק.

שימו לב: פורסם בתחתית עמוד זה קובץ מענה לשאלות ההבהרה. 
כמו כן עודכן המועד האחרון להגשת הצעות לתאריך 4.10.18 (במקום 13.9.18).
רשות החדשנות תאפשר קבלת מסמכי המכרז גם בגרסתם הקודמת כפי שפורסמו, וזאת במידה והינם מלאים ומאומתים כנדרש. 

 

1
0

הגשת בקשה 

 1. מהות ההתקשרות:

מכרז מסגרת, הכולל 5 אשכולות שונים (שירותי מחקר וייעוץ כלכלי; שירותי מידענות ומחקר שוק – איסוף, ריכוז וניתוח מידע והצגת עיקריו; שירותי יעוץ אסטרטגי; שירותי ליווי אסטרטגי; שירותי יעוץ ארגוני). בכל אשכול ייבחרו מספר זוכים, אשר עמם תתקשר הרשות בהסכמי מסגרת. בהמשך, בהתאם לצרכים שיעלו מעת לעת, תפרסם הרשות הליכים תחרותיים ("פניות פרטניות") בין ספקי המסגרת באשכול הרלוונטי, אשר בהם יפורטו הפרויקט הנדרש ואמות המידה לבחירת ספק המסגרת שיבצע את הפרויקט. ספק המסגרת שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר בפנייה פרטנית מסוימת ייבחר לבצע את הפרויקט הנדרש בה, ותוצא לו הזמנת עבודה בהתאם. במכרז המסגרת קבועים התעריפים המרביים לשעת עבודה. במסגרת הפניות הפרטניות לא ניתן יהיה להציע מחירים גבוהים יותר מהתעריפים המרביים במכרז המסגרת.

 

 1. תקופת ההתקשרות:
 • תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת החוזה עם הרשות.
 • תקופות ההארכה – לרשות החדשנות תהא שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, עד לחמש (5) שנות התקשרות סך הכל.

 1. תנאי הסף להשתתפות במכרז ואופן הוכחתם מפורטים בסעיף 11 למסמכי המכרז.


 

 1. הליך המכרז:
 • מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית עמוד זה. 
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 22.08.18, בשעה 14:00.
 • קובץ מענה לשאלות ההבהרה התפרסם בתחתית עמוד זה 
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי.
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 13.9.18 לא יאוחר מהשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

מסמכי המכרז

נספחים

טופס הצעה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
טופס הצעה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
טבלאות בטופס הצעה
הסכם מסגרת
מענה לשאלות הבהרה
מודעת פרסום

שיוך לחטיבות ואגפים 

אגף אסטרטגיה וכלכלה