הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בענייני מכרזים ומשפט מנהלי, לרבות ליטיגציה בתחומים אלה, לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

תאריך אחרון להגשה 

05/09/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בענייני מכרזים ומשפט מנהלי, לרבות ליטיגציה בתחומים אלה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").

לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)

0
0

הגשת בקשה 

 • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 05/09/2018
 • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א' להודעה.
 • הגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים: באמצעות הטופס המצורף כנספח ב' למסמכי ההליך, על נספחיו, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בו. לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת. 
 • ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים של הרשות, הנמצאת ברחוב הירדן 4, קריית שדה התעופה, קומה 4, אגף מערבי, לא יאוחר מיום 05/09/2018 בשעה 14:00.
 • רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים, אשר יוזמנו על ידי הרשות להגיש הצעות לפניות תחרותיות ספציפיות. הפנייה למציעים מתוך רשימת המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות.
  במסגרת הפניות התחרותיות הספציפיות יידרשו המציעים, בין היתר, להציע אחוז הנחה ביחס לתעריפי שכר טרחה מרביים, בסך של 500 ₪ לשותף ו-400 ₪ לעורך דין שאינו שותף (הסכומים אינם כוללים מע"מ).
  למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימת המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור בתמצית זו לבין מסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
 • הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימת המציעים, בהתאם לדרישות התקנות.
 • לפרטים בנוגע להליך זה ניתן לפנות לאגף התפעול והרכש ברשות, בטלפון 03-5118184 או בפקס 03-5177655 או באמצעות כתובת הדוא"ל:michrazim@innovationisrael.org.il
 • לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)
רשות החדשנות-הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים

נספחים

טבלה למילוי בהקלדה - ניסיון המציע ביעוץ משפטי
מענה לשאלות הבהרה - רשימת מציעים

שיוך לחטיבות ואגפים 

הלשכה המשפטית