הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, בפטור ממכרז בעילת ספק יחיד

תאריך אחרון להגשה 

20/06/2018

תמצית המכרז 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות" או "הרשות") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

0
0

הגשת בקשה 

שם הספק: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן: "מנורה").

מהות ההתקשרות: במסגרת ההסדר של מעבר העובדים ממתימו"פ לרשות, ניתנה התחייבות של המדינה לשלם פנסיית גישור לעובדים מעל גיל 50, עם למעלה מ-15 שנות ותק במתימו"פ, שיבחרו לפרוש בפרישה מוקדמת במהלך השנתיים הראשונות ממועד מעבר הרשות למשכנה החדש או מיום 1.1.2017 - לפי המוקדם, ולקבל את פנסיית הגישור עד להגיעם לגיל פרישת חובה (67). קיימים חמישה עובדים בלבד ברשות העומדים בתנאי הזכאות כאמור, ועשויים להיות מעוניינים בהסדר, עובדת אחת מתוכן פרשה ביום 31.5.18. הענקת פנסיית הגישור כרוכה בהתקשרות עם גוף המסוגל לספק שירות מעין זה.

הומלץ על ידי גורמים מוסמכים להצטרף למכרז סגור שנערך בנושא על ידי רשות השידור הישנה (בפירוק), אשר בו זכתה מנורה, ולרכוש את פוליסת פנסיית הגישור מכוחו.

היקף כספי: כ- 2.4 מיליון ₪ (עלות כוללת של הכספים)

תקופת ההתקשרות: החל מסוף יוני 2018.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

בהתאם למצב הדברים בפועל, מנורה היא היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), שכן ההסכם שנערך עמה הינו הסכם ייחודי, שביחס אליו מתקיימות הנסיבות הבאות:

  • קיימת התחייבות של המדינה כלפי עובדים להסדר פנסיית גישור בשל שינויים ארגוניים שנעשו.
  • פרסום מכרז לצורך בחירת ספק איננו סביר מבחינת עלות-תועלת, הואיל והמשאבים והעלויות הכרוכים בפרסום מכרז לקבלת השירות על ידי הרשות באופן עצמאי הם רבים, כאשר הפוטנציאל לעבודה בפועל עבור הגופים הצפויים להתמודד במכרז (ועקב כך דמי הניהול שישולמו להם) הוא נמוך, שכן מדובר על 5 עובדים מקסימום שעבורם יידרש ההסדר המוצע, אם יחליטו לבחור בו. בנוסף, נדרשים אישורים מיוחדים מהרשויות המפקחות הרלוונטיות, ועל כן הסבירות שתוגשנה הצעות בכלל והצעות מתאימות וכלכליות בפרט היא נמוכה מאוד עד אפסית.

יצוין עוד, כי להתקשרות עם מנורה קדם מכרז סגור שביצעה רשות השידור הישנה, כך שבחירתה נעשתה בהתאם לדיני המכרזים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות לשושי כספי ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Shoshi@innovationisrael.org.il,  וזאת עד ליום 20 ביוני 2018.

נספחים