מכרז פומבי לקבלת שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה והפקה של דו"ח החדשנות השנתי עבור רשות החדשנות עם בחינה דו-שלבית מס' 06/2018

תאריך אחרון להגשה 

22/04/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן לקבלת שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה והפקה של דו"ח החדשנות השנתי.

1
0

הגשת בקשה 

מהות ההתקשרות:

 • חטיבת האסטרטגיה והכלכלה ברשות אמונה על היגוי, כתיבה ועריכה של דו"ח החדשנות השנתי (להלן: "הדו"ח"). הדו"ח סוקר מגמות מרכזיות בתעשיית ההיי-טק בישראל, ומנתח את השפעתה על הכלכלה והחברה בישראל, משקף את כיווני המדיניות המרכזיים של הרשות ואת עשייתה בשנה החולפת, ודן בהתפתחויות טכנולוגיות וכלכליות המשפיעות על אקוסיסטם החדשנות הישראלי.
 • קהל היעד לדו"ח כולל קהילה רחבה של בעלי עניין, לרבות גופי ממשלה, תעשייה, אקדמאים, יזמים, משקיעים, אמצעי תקשורת ובעלי עניין אחרים באקוסיסטם החדשנות הישראלי.
 • הדו"ח מתפרסם בעברית ובאנגלית, בפורמט עתיר אינפוגרפיקה, הן כחוברת מודפסת והן בפלטפורמה דיגיטלית, ומסוקר בהרחבה באמצעי המדיה השונים.
 • רשות החדשנות מבקשת לקבל שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה והפקה של הדו"ח. השירותים יינתנו על-ידי יועץ מטעם המציע, אשר יעמוד בתנאי הסף הקבועים במכרז.
 • לפירוט השירותים – ראו מסמכי המכרז המפורסמים בתחתית דף זה. 

 

תקופת ההתקשרות:

ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תהיה למשך שנה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות עמו, או מועד אחר שתקבע רשות החדשנות כמועד תחילת ההתקשרות. ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהיו תקופת נסיון. לרשות תהא זכות הברירה להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 4 (ארבע) תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

 

תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • היועץ בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות, המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או על-ידי הגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל במשרד החינוך.
 • היועץ בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בכתיבה, עריכה והפקה של פרסומים מקצועיים או עיתונאיים בתחומי הכלכלה או המדיניות הציבורית או הטכנולוגיה.
 • היועץ ביצע 3 פרויקטי תוכן לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בעלי המאפיינים הבאים, במצטבר:
 • פרסומים מקצועיים או עיתונאיים בתחומי הכלכלה או המדיניות הציבורית או הטכנולוגיה.
 • פרסומים אשר הופצו בתפוצה רחבה בפרינט או בדיגיטל.
 • מתוכם פרויקט אחד לפחות שילב פורמט תוכן בנוסף לטקסט (כגון אינפוגרפיקה, וידיאו, מדיה אינטראקטיבית וכדומה).
 • 2 מתוך 3 הפרסומים לפחות היו בשפה העברית. פרסום נוסף יכול להיות בשפה העברית או האנגלית.
 • ליועץ ניסיון, במהלך 5 (חמש) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בכתיבה או בעריכה בשפה האנגלית, במסגרת פרויקט מקצועי אחד לפחות.

 

הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית דף זה. 
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 11/04/18, בשעה 13:00. הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות בדף זה, עד ליום 16/04/18 - שימו לב: עלה קובץ מענה לשאלות הבהרה. 
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי.
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 22/04/18, לא יאוחר מהשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז דוח חדשנות

נספחים

נספחים למכרז יועץ לדוח החדשנות
הסכם נספח למכרז יועץ לדוח החדשנות
טופס הצעת מחיר מכרז יועץ דוח לחדשנות
נספחים לטופס הצעה להגשה בהקלדה
מודעת פרסום - מכרז לשירותי יועץ לדוח החדשנות
מענה לשאלות הבהרה