מכרז פומבי למתן שירותים לניהול מאגדים עבור רשות החדשנות עם בחינה דו-שלבית מס' 05/2018

תאריך אחרון להגשה 

15/04/2018

תמצית המכרז 

רשות החדשנות מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT, GENESIS ו-PHENOMIX.

0
0

הגשת בקשה 

1. מהות ההתקשרות:

 • זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות ("הזירה") מתמקדת בשיתופי פעולה בין התעשייה לבין האקדמיה, המניבים טכנולוגיות מתקדמות ותוצרים חדשניים. המסלולים בזירה זו מקדמים שיתופי פעולה, חילופי ידע וניסיון ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך, על-ידי קבוצה משולבת של חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. מסלולים אלה פועלים לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל בתחרות העזה בשווקים הבין-לאומיים.
 • הזירה מפעילה מאגדים (קונסורציומים) לקידום משותף של טכנולוגיות גנריות, שלצורך ניהולם נעזרים במומחים מתחום עיסוקי המאגדים. בין יתר המאגדים הללו נכללים גם המאגדים מושא המכרז הנדון: 
 1. מאגד FOOD- IOT – העוסק בפיתוח טכנולוגיות גנריות של איגום מידע בתחום המזון: חזון המאגד הוא לפתח טכנולוגיות גנריות לאיגום מידע על חומרי הגלם, תהליכי הייצור והצרכן, במטרה לאפשר חיבוריות בכל שרשרת הערך, ולהביא לשינוי פרדיגמאטי, שבו המזון מיוצר ביעילות ובבטיחות הגבוהות ביותר, ומתוך הבנת  צרכיו התזונתיים האישיים של הצרכן; 
 2. מאגד GENESIS – העוסק ב - Global Earth, Low Latency, Extreme Broadband Satellite Access: פיתוח טכנולוגיות תקשורת לוויינית בכיסוי עולמי, רחבות סרט, עם שיהוי נמוך המבוססות על מספר רב של לוויינים בגובה נמוך, למתן מענה לקישוריות בכיסוי עולמי.;
 3. מאגד PHENOMIX – העוסק בחקלאות מדייקת: פיתוח טכנולוגיות גנריות למדידת מאפיינים נצפים (פנוטיפ) של גידולים חקלאיים, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מחשוב וחישה מרחוק. פיתוח  אלגוריתמיקה ופרוטוקולי יישום למערכות חקלאות מדייקת, הן ליישום בתהליכי טיפוח והן ליישום בגידולים חקלאיים בשטחים פתוחים ובחממות. 
 

2. השירותים מושא המכרז: 

 • כל מאגד ינוהל כאמור על-ידי מנהל מאגד אחד אשר ייבחר במכרז, ואשר יהיה נציג הזירה במאגד, ועיקר עיסוקו יהיה בפעילויות להשאת הערך המוסף של המאגד לפתיחות, שיתוף פעולה וחשיבה יצירתית וייעוץ לוועדות רשות החדשנות ולמנהל הזירה בנושאים הקשורים לניהול המאגד. פירוט נוסף אודות השירותים נכלל במסמכי המכרז.
 • היקף שירותי הניהול בכל אחד מהמאגדים יהיה עד 600 שעות בשנה. 
 

3. תקופת ההתקשרות: 

 • ההתקשרות עם כל בעל הצעה זוכה במכרז תהיה למשך 12 (שנים עשר) חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות עמו, או מועד אחר שתקבע רשות החדשנות כמועד תחילת ההתקשרות ("תקופת ההתקשרות הראשונית"). 
 • בתום תקופת ההתקשרות הראשונית, שמורה לרשות זכות הברירה להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 4 (ארבע) תקופות נוספות, בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת, ועד ל-48 (ארבעים ושמונה) חודשים נוספים סך הכל, הכל בכפוף לצרכי הרשות, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין - לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, תקנות חובת המכרזים ותנאי ההסכם שייחתם עם בעל ההצעה הזוכה הרלוונטי. הרשות תהא רשאית לממש באותו מועד זכות ברירה אחת או יותר, במלואן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

4. תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע, ובמקרה של מציע שהינו גוף משפטי מאוגד, לרבות שותפות ("מציע מאוגד") – מועמד המציע, הוא בעל תואר אקדמי (תואר ראשון לפחות) המוכר בישראל, בהנדסה או במדעים מדויקים.
 • המציע, ובמקרה של מציע מאוגד - מועמד המציע, הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו"פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון. 
 • המציע, ובמקרה של מציע מאוגד - מועמד המציע, הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע. 

 

5. הליך המכרז:

 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום  25/03/18, בשעה 13:00. הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות בכתובת הנ"ל, עד ליום 29/03/18.
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות - יום 15/04/18, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

נספחים

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים
הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2018
מכרז מנהלי מאגדים - נספחים להגשה
מכרז מנהלי מאגדים 2018- מסמכים להגשה בהקלדה
מודעת פרסום