מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות עבור רשות החדשנות - עם בחינה דו שלבית מס' 04/2018

תאריך אחרון להגשה 

30/04/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעוננת בקבלת הצעות למתן שירותי סוכנות נסיעות. במכרז ייבחרו שתי הצעות זוכות.

שימו לב להודעות הבאות:

 • פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה
 • מועד ההגשה להצעות למכרז נדחה לתאריך  30/4/18  עד השעה 14:00
 • מועד פקיעת ערבות המכרז כהגדרתה במסמכי המכרז, נדחה ליום 26.08.2018, לפחות
0
0

הגשת בקשה 

מהות ההתקשרות:

רשות החדשנות מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות המכרז, להגיש הצעה למתן שירותי סוכנות נסיעות, כמפורט במכרז.  עיקרי השירותים הנדרשים הינם להלן:

 • רכישת כרטיסי טיסה
 • הזמנת שירותי קרקע – כהגדרתם במכרז
 • טיפול בהנפקת אשרות כניסה (ויזות)
 • רכישת ביטוח נסיעות (רפואי וכבודה)
 • וכיוצא באלה שירותים שיידרשו על ידי הרשות, עבור נוסעים בתפקיד מטעם הרשות

בנוסף לאמור, הרשות תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין מבעלי ההצעות הזוכות, או ממי מהם, שירותי הפקה, אירוח, הסעדה, הדרכה, בידור וכיו"ב, או חלק מהם, עבור פעילויות רווחה שמארגנת הרשות עבור עובדיה ו/או מי מטעמה. אם תפעיל הרשות את זכותה כאמור, תהא הבחירה בין בעלי ההצעות הזוכות, לצורך הפעלת השירותים האמורים, בהתאם להליך תחרותי נוסף שתבצע הרשות בין בעלי ההצעות הזוכות, ובין היתר תהא הרשות רשאית לפצל את השירותים המבוקשים ביניהם. למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בכדי לחייב את הרשות לצרוך את השירותים האמורים, או חלק מהם, מבעלי ההצעות הזוכות או מי מהם, וכי הרשות תהא רשאית לצרוך את השירותים הללו ו/או שירותים נוספים מכל ספק שתחפוץ, על פי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות כל דין והסכם.  
כל אחד משני בעלי ההצעות הזוכות במכרז יידרש לספק את השירותים לרשות, לפי דרישת הרשות מעת לעת, בהתאם למפורט במכרז, לרבות הסכם ההתקשרות הנספח לו, על נספחיהם.
כל בעל הצעה זוכה ימנה מקרב עובדיו, לצורך מתן השירותים, סוכן נסיעות בעל ניסיון של  5 (חמש) שנים לפחות בהספקת שירותים כמפורט במכרז זה ללקוחות עסקיים ו/או מהמגזר הציבורי, אשר ישמש כנציג יעודי מטעמו וכנותן השירותים בפועל מטעמו לרשות (להלן: "הסוכן הראשי") וכן ממלאי מקום לגיבוי, למקרים שבהם שבו הסוכן הראשי לא יהיה זמין.  נדרש, כי הסוכן הראשי מטעם כל אחד מבעלי ההצעות הזוכות יהיה הנציג אשר ירואיין במסגרת שלב האיכות.

 

תקופת ההתקשרות:

ההתקשרות עם כל בעל הצעה זוכה במכרז תהיה למשך 12 (שנים עשר) חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות עמו, או מועד אחר שתקבע רשות החדשנות כמועד תחילת ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונית").
בתום תקופת ההתקשרות הראשונית, שמורה לרשות זכות הברירה להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 4 (ארבע) תקופות נוספות, בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת, ועד ל-48 (ארבעים ושמונה) חודשים נוספים סך הכל, הכל בכפוף לצרכי הרשות, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין - לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, תקנות חובת המכרזים ותנאי ההסכם שייחתם עם בעל ההצעה הזוכה הרלוונטי. הרשות תהא רשאית לממש באותו מועד זכות ברירה אחת או יותר, במלואן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ששת (6) חודשי ההתקשרות הראשונים יהוו תקופת ניסיון, אשר בסופם תעריך הרשות את איכות שירותיו של כל אחד מבעלי ההצעות הזוכות. הרשות תהא רשאית לסיים את תקופת ההתקשרות בתום תקופת הניסיון כאמור, אם איכות השירותים שיינתנו לה לא תהיה לשביעות רצונה.

תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981, על שם המציע, בסכום של 20,000  (עשרים אלף שקלים חדשים), לפחות.
 • היקף מכירות - המציע הינו בעל היקף מכירות בסך של 20,000,000 ₪ לשנה לפחות, בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017.
 • ניסיון - המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהספקת שירותי נסיעות לחו"ל ל-3 לקוחות לפחות מהמגזר הציבורי, בתקופה מתמשכת במהלך השנים 2015, 2016 ו-2017, כאשר לכל אחד מהלקוחות האלו הנפיק המציע 400 כרטיסי טיסה, לפחות, בכל אחת מהשנים האמורות.
 • המציע מעסיק 3 (שלושה) סוכני נסיעות, לפחות, שאחד מהם הוא המועמד מטעמו לשמש כסוכן הראשי, אשר לכל אחד מהם ניסיון של 5 שנים, לפחות, בהספקת שירותים כמפורט במכרז זה ללקוחות עסקיים ו/או מהמגזר הציבורי.
 • הפעלת מרכז שירות טלפוני למקרי חירום - המציע מפעיל מרכז שירות טלפוני למקרי חירום, הפועל 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 365 ימים בשנה.
 • המציע חבר ב- (IATA (International Air Transport Association.
 • המציע חבר בהתאגדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל.

הליך המכרז

יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי.
המועד האחרון להגשת הצעות - יפורסם לאחר חג פסח שני, עקבו באתר. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
מועד פקיעת ערבות המכרז – 26/08/2018, לפחות.

שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 12/04/18.

הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות. 

שימו לב: פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה.

מועד פקיעת ערבות המכרז כהגדרתה במסמכי המכרז, נדחה ליום 26.08.2018, לפחות.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.

הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מכרז שירותי סוכנות נסיעות - מסמכי המכרז המעודכנים בעקוב אחר שינויים

נספחים

טופס ההצעה המעודכן בעקוב אחר שינויים
טופס ההצעה המעודכן נקי למילוי
הסכם נספח מעודכן למכרז - בעקוב אחר שינויים
מודעת פרסום המכרז
מענה לשאלות הבהרה ועדכונים