מכרז פומבי להספקת שירותי תקשוב עם בחינה דו שלבית מס' 02/2018

תאריך אחרון להגשה 

22/04/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת שירותי תקשוב שונים עבור תשתיות התקשוב שלה ("שירותי התקשוב"). 

הגשת בקשה 

1. מהות ההתקשרות:

הרשות שואפת לשדרג את תשתיות התקשוב הארגוניות, ולשפר את יעילות הפעלתן. עיקרי השירותים הנדרשים הם כמפורט להלן:

 • שירותים לתכנון והעברה של תשתיות התקשוב של הרשות.
 • שירותי תקשוב לתשתיות התקשוב של הרשות.
 • סיוע למשתמשי הקצה באתר המשתמשים.

2. תקופת ההתקשרות:

 • תקופה ראשונית – שלוש שנים, ממועד חתימת החוזה עם הרשות.
 • תקופות ההארכה – לרשות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת  ("תקופות ההארכה"). סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שבע שנים.

3 . בחינת ההצעות 

שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז, על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 20% ואמות מידה של מחיר במשקל של 80%.

4. תנאי הסף לגבי המציע:

 1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין.
 2. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976.
 3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים).
 4. המציע ביצע 2 (שני) "פרויקטי מעבר" (כהגדרתם במסמכי המכרז) לפחות.
 5. המציע סיפק "שירותי תקשוב מינימאליים" (כהגדרתם במסמכי המכרז), וזאת עבור 3 (שלושה) לקוחות לפחות.
 6. הצוות המוצע יכלול:
 • מנהל פרויקט, אשר ניהל פרויקט מעבר אחד לפחות, במלואו (מתחילתו ועד סופו), העונה על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • מנהל אתר, אשר ניהל שירותי תקשוב מינימאליים במלואם (מתחילתם ועד סופם), העונים על הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 • מומחה Microsoft , בעל הסמכת MCSE וניסיון של 5 שנים לכל הפחות.
   

5. הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות (בדף זה).
 • מפגש מציעים יתקיים בתאריך 26.02.2018 בשעה 11:30 ,חדר טסלה 473 , קומה 4 אגף מערבי בבניין רשות החדשנות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il עד ליום 5/3/2018 , בשעה 13:00 . הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות בכתובת הנ"ל, עד ליום 19/3/2018 .
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4, אגף מערבי.
 • המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות - בתאריך 22/04/2018, יום ראשון, לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהריים. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

לוח זמנים לעריכת המכרז:

 • מועד פרסום המכרז | 12.02.2018
 • מועד קיום מפגש המציעים | 26.02.2018, בשעה 11:30
 • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים | 05.03.2018, עד השעה 13:00
 • המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות לשאלות ההבהרה | 19.03.2018
 • המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות | 22.04.2018, בשעה 14:00
 • מועד מעודכן לפקיעת ערבות המכרז (כהגדרתה בסעיף 22 להלן) | 16.08.2018

 

הערה חשובה: 

למען הסר ספק – הרשות תעביר לספק את כל רישוי Microsoft הקיים כיום ברשותה, ובהתאם למפורט בתיאור המצב הקיים במכרז. העלות המוצעת תכלול כל תוספת לרישוי תשתיות Microsoft אלו, ככל שמודל התפעול המוצע איננו מאפשר המשך שימוש ברישוי הקיים כיום.

פרטי המכרז המלאים - מעודכן

נספחים

הזמנה להציע הצעות - מכרז שירותי תקשוב לאחר הבהרות - גרסת שינויים
הסכם נספח למכרז שירותי תקשוב-נוסח מתוקן לאחר הבהרות-גרסת שינויים
חוברת ההצעה-לאחר מסמך הבהרות בגרסת שינויים
חוברת ההצעה-עם תיקונים לאחר מסמך הבהרות-נקי
מכרז שירותי תקשוב-מענה לשאלות הבהרה
נספחים לחוברת ההצעה