הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד

תאריך אחרון להגשה 

16/05/2017

תמצית המכרז 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות.

הגשת בקשה 

​בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: IVC Research Center
מהות ההתקשרות: נתונים מעודכנים ומדויקים אודות תעשיית הפארמה בישראל לצורכי מחקר של רשות החדשנות ובכלל זה מספר החברות הפעילות בתחום מדעי החיים בשלבי הפיתוח השונים, מוצרי מדעי החיים בתת-סקטור Therapeutics, נתונים על משקיעים זרים ומקומיים – גיוסים ציבוריים של חברות היי-טק ישראליות בתחום מדעי החיים, גיוסים פרטיים של חברות היי-טק ישראליות, משקיעים חברות היי-טק ישראליות בתחום Therapeutics. 
היקף כספי: כ-30,000 ₪ כולל מע"מ
מועד נדרש לקבלת השירותים: סוף מאי 2017
עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לספק את הנתונים הנדרשים למחקר המבוסס על נתונים מעודכנים ומדויקים, זאת בשים לב ללוח הזמנים הנדרש לעניין. 

ניתן לפנות בהשגה, בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, ליאיר צימבליסטה ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המיילYair.Cymbalista@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 16 למאי 2017

נספחים