תאריך אחרון להגשה
31/10/2017
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מפעילה מערכת מידע מרכזית הכתובה בטכנולוגית PowerBuilder. רשות החדשנות מעוניינת להסב את קוד המערכת לקוד עדכני בטכנולוגית .Net לשם כך רשות החדשנות מעוניינת לפנות לספקים שברשותם ניסיון וידע טכנולוגי להסבה...
תאריך אחרון להגשה
14/09/2017
רשות החדשנות יוצאת בימים אלה למכרז פומבי לגיוס בודקים מקצועיים בתחומי הטכנולוגיה – זאת ההזדמנות שלכם להצטרף לנבחרת החדשנות .
תאריך אחרון להגשה
16/05/2017
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות.