תאריך אחרון להגשה
08/05/2018
בהתאם לתקנה 3א(א)( 1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת רשות החדשנות, על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.
תאריך אחרון להגשה
30/04/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעוננת בקבלת הצעות למתן שירותי סוכנות נסיעות. במכרז ייבחרו שתי הצעות זוכות. שימו לב להודעות הבאות: פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה מועד ההגשה להצעות למכרז נדחה לתאריך 30/4/18 עד השעה 14:00 מועד פקיעת ערבות...
תאריך אחרון להגשה
22/04/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת שירותי תקשוב שונים עבור תשתיות התקשוב שלה ("שירותי התקשוב").
תאריך אחרון להגשה
22/04/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן לקבלת שירותי יעוץ לכתיבה, עריכה והפקה של דו"ח החדשנות השנתי.
תאריך אחרון להגשה
15/04/2018
רשות החדשנות מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT, GENESIS ו-PHENOMIX.
תאריך אחרון להגשה
14/03/2018
*שימו לב: פורסם מסמך תשובות והבהרות וכן התעדכן מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 14.3.18* הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להפעלת השלבים השני והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל-הודו" (" גשר לחדשנות ").
תאריך אחרון להגשה
08/02/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה ("שירותי יח"צ"). מהות ההתקשרות: איסוף פניות של כתבים זרים וסוכנויות ידיעות מכל העולם. אסטרטגית יחסי ציבור לתקשורת הזרה...
תאריך אחרון להגשה
28/12/2017
רשות החדשנות פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם לתקנה 14 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד 1993 - מספקים המתמחים בניהול שיתופי פעולה עסקיים וטכנולוגיים בין ישראל להודו, הרואים עצמם כבעלי המיומנויות, המומחיות, הניסיון, הכישורים, האישורים/היתרים/רישיונות, כוח האדם ויתר האמצעים הנדרשים, לצורך הפעלת...
תאריך אחרון להגשה
06/12/2017
1. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן- "הרשות" או "רשות החדשנות") פונה בזאת למציעים לשם קבלת הצעות לקבלת שירותי ניהול המאגדים (קונסורציום), המפורטים להלן, הפועלים במסגרת זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות (לשעבר: מגנ"ט בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה) (להלן – "השירות" ו/או "שירותי...
תאריך אחרון להגשה
31/10/2017
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מפעילה מערכת מידע מרכזית הכתובה בטכנולוגית PowerBuilder. רשות החדשנות מעוניינת להסב את קוד המערכת לקוד עדכני בטכנולוגית .Net לשם כך רשות החדשנות מעוניינת לפנות לספקים שברשותם ניסיון וידע טכנולוגי להסבה...