תאריך אחרון להגשה
28/08/2019
מהות ההתקשרות: הפעלת תכניות יזמות צעירה, כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות : תקופת פעילות ראשונה, החל מיום 01.11.2019 ועד ליום 30.10.2020, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז): ​3.1. ניסיון המציע: 3.1.1...
תאריך אחרון להגשה
25/07/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. 1. מהות ההתקשרות: הפעלת 5 מאגדים, כמפורט במסמכי המכרז. 2. תקופת ההתקשרות: 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת...