תאריך אחרון להגשה
24/10/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לביצוע מחקרים אקדמיים עבור רשות החדשנות כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.
תאריך אחרון להגשה
20/10/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון במתחם הרשות ברחוב קלאוזנר 14 בתל-אביב-יפו כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.
תאריך אחרון להגשה
12/10/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות. שם הספק : ILTV הכל ישראל בע"מ.
תאריך אחרון להגשה
12/10/2022
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") על כוונתה להתקשר עם (ספק חוץ), לפי תקנה 3(31) לתקנות. שם הספק: The Intelligence Methodology research Center (IMRC)
תאריך אחרון להגשה
12/09/2022
מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 5/2022 לניהול 5 מאגדים (HRI, Liquid Biopsy בשר מתורבת, זחל זבוב החיל השחור, TRUST AI) הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות...