×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
05/06/2023
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("להלן:" הרשות") עם ספק חוץ (חברת Crunchbase Inc) לפי תקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על...
תאריך אחרון להגשה
05/06/2023
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.