×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
10/01/2021
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, כמפורט במכרז לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות ההתקשרות: מתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות: תהיה למשך 36 (...
תאריך אחרון להגשה
29/12/2020
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת מוצרי מזון וצריכה, כמפורט במסמכי המכרז.