×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
27/04/2023
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות במכרז הצעות למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים המיועדים לפרסום לציבור.