×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
12/09/2022
מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 5/2022 לניהול 5 מאגדים (HRI, Liquid Biopsy בשר מתורבת, זחל זבוב החיל השחור, TRUST AI) הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם. מהות...
תאריך אחרון להגשה
17/10/2022
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לביצוע מחקרים אקדמיים עבור רשות החדשנות כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.