פניה לאיתור מועמדים/ות לתפקיד מנהל/ת כללי/ת של רשות החדשנות

תאור כללי 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "הרשות") היא תאגיד סטטוטורי, אשר הוקם מכוח החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק החדשנות"), ותפקידה לסייע, לעודד ולקדם מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל.

 

לרשות דרוש/ה מנכ"ל/ית.

 

תיאור התפקיד

חוק החדשנות קובע כי למנכ"ל יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע של הרשות, ובכלל זה גיבוש תכניות עבודה ברשות שיובאו לאישור מועצת הרשות, והוא יהיה נתון לפיקוח מועצת הרשות.

כמו כן, על-פי חוק החדשנות, מתוקף תפקידו המנכ"ל חבר בוועדות המחקר הפועלות מכוח מסלולי ההטבות השונים של הרשות ובמקרים מסוימים אף יכהן כיו"ר ועדות אלו.

דרישות 

דרישות סף (יש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר):

 1. תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות.

 2. בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או משרד החינוך: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ומדעי המחשב.

 3. במהלך 15 השנים הקלנדריות האחרונות הינו בעל ניסיון מצטבר מוכח של 8 שנים לפחות באחד מאלה, או לחילופין שהוא בעל ניסיון מצטבר מוכח של 8 שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

3.1. מנכ"ל תאגיד תעשייתי בעל היקף עסקים משמעותי (היקף העסקים של התאגיד התעשייתי הינו לפחות 80 מיליון ש"ח בשנה).

3.2. מנהל חטיבה עסקית (או כל תואר מקביל) בתאגיד תעשייתי בעל היקף פעילות משמעותי (היקף העסקים של התאגיד התעשייתי הינו לפחות 80 מיליון ש"ח בשנה).

3.3. שותף בקרן הון סיכון אשר הוביל השקעות של הקרן בהיקף של 200 מיליון ש"ח לפחות במצטבר.

3.4. כהונה בתפקיד מנכ"ל בשירות הציבורי (או מוקבל מנכ"ל) במשרד/גוף אשר עוסק או מממן מחקר ופיתוח/פיתוח טכנולוגיות, או קצין צה"ל בדרגת אלוף משנה ומעלה ביחידה אשר עוסקת באופן ישיר במחקר ופיתוח/פיתוח טכנולוגיות. בנוסף לכך, נדרשת כהונה באחד או יותר מהתפקיד/ים המפורט/ים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל במשך 5 שנים לפחות במצטבר.

עם זאת, במקרים חריגים ניתן למנות מי שלא מתקיים בו האמור בנוגע לתואר האקדמי (סעיף 2 לעיל), אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 12 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 3 לעיל, שמתוכן 6 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של הרשות, והוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.

 

 1. בעל ניסיון בניהול ישיר של מנהלים או לחילופין ניהול גוף/יחידה/תאגיד המונה 40 עובדים לפחות.

 2. אינו מתקיים לגבי המועמד האמור להלן:

5.1. שר, סגן שר וחבר הכנסת;

5.2. אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד-עניינים עם תפקידו כמנכ"ל הרשות;

5.3. מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו;

5.4. מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה על פי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, או על פי כל דין אחר. 

 

דרישות נוספות אשר מקנות יתרון

 1. תואר שני בכלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ומדעי המחשב.

 2. ניסיון בהובלת תהליכים משמעותיים בתאגיד/גוף/יחידה.

 3. ניסיון בניהול תקציב של תאגיד/גוף/יחידה.

 4. ניסיון מוכח בעבודה מול דירקטוריון (או גוף/גורם מקביל לו, לפי העניין).

 5. ניסיון בניהול כוח אדם בהיקף גדול.

 6. מידת ההיכרות של המועמד עם התעשייה עתירת הידע (הייטק וביוטק) הישראלית והבנת הליכי מחקר ופיתוח בהתחשב בתפקידים שביצע, והכרת הצרכים שלה הן בהיבטים של השוק המקומי והן בהיבטים של השווקים הגלובאליים.

 7. התפקידים הבכירים בהם כיהן המועמד בישראל ובעולם ואיכותם ביחס לפעילות הרשות.

 8. מילוי מגוון תפקידים מקצועיים או ניהוליים בתחום הפעילות של הרשות ומגוון התחומים הטכנולוגיים בהם עבד המועמד.

 9. הכרה וראיית מאקרו של המשק הישראלי.

 10. ניסיון בעבודה עם או מול המגזר הציבורי.

 

כישורים אישיים

 1. יכולת הנעה, קבלת החלטות ויחסי אנוש טובים.
 2. שליטה בשפה האנגלית ברמה גבוהה (כתיבה, דיבור והעברת מסרים לקהל גדול).
 3. כושר ביטוי בעל פה ובכתב.
 4. כושר ניהול משא ומתן.

 

 

אופן הגשת מועמדות למשרה 

הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס שאלון מועמד/ת אשר נמצא באתר האינטרנט של חברת ההשמה 'נישה', אשר הוסמכה לסייע בתהליך האיתור, בכתובת   http://www.nisha.co.il/ceoinnovation  (יש להוריד את טופס  השאלון מכתובת זו) והוא יוגש בכתובת זו שהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו על-ידי ועדת האיתור.

אין להגיש מועמדות אלא כאמור בהודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס או דואר אלקטרוני, לא תידון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל  ceoinn@nisha.co.il

 

המועד האחרון לקבלת מועמדויות: 10/11/2020 (כ"ג בחשוון תשפ"א) בשעה 11:00

הצעות אשר תגענה לאחר המועד להגשת מועמדות לא תידונה.

 

*על הליך המיון והאיוש למשרה זו יחולו הוראות הדין  לעניין שוויון הזדמנויות וייצוג הולם.

*רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

 

show

הצג טופס 

0