אם הגעתם לכאן, סימן שיש לכם שאלה!

אתם יכולים ליצור עימנו קשר ישיר לבירורים ושאלות על סיוע ותמיכה בכל הקשור לבקשת המו"פ לפני ואחרי ההגשה. 

ומה עם שאלות נפוצות? שאלו את זה קודם לפניי, זה לא משנה! הציצו מטה ותקבלו לא מעט תשובות! :)

לא הסתדרת? קבע פגישת ייעוץ

שאלות נפוצות 

קניין רוחני

האם העברת ידע ממקבל ההטבה אחת לחברה ישראלית אחרת דורש אישור וועדה? האם העברת ידע זו דורשת תשלום לרשות? 

כן, הנושא מועבר במרבית הפעמים לבדיקה מקצועית בטרם יעלה לדיון בוועדת המחקר. במידה ויש תשלום כספי בגין העברת הידע, מקבל ההטבה נדרש לשלם תמלוגים בשיעורים הקבועים בהוראות התמלוגים.

האם הקצאה או מכירה של מניות מהווה העברת ידע?

לא, כל עוד אין השפעה על הבעלות והזכויות בידע של החברה, אין צורך לקבל אישור להעברת ידע.
על החברה לדווח על השינוי בחברה לוועדת המחקר כמפורט כאן.

כיצד מחושב הסכום לתשלום עבור העברת ידע לחו"ל? 

הסכום  לתשלום הינו היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות, לבין סך הוצאות המחקר ופיתוח של מקבל ההטבה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע. 

הסכום לתשלום בגין העברת ידע לא יפחת מסך המענקים שהתקבלו בתכנית המאושרת, בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו.  וועדת המחקר רשאית לאשר, במקרים של העברת ידע מחמת חדלות פירעון או פירוק ביהמ"ש, שחובת המינימום לא תחול. במקרים אלו הסכום לתשלום יהיה תוצאת הנוסחה בלבד.

הסכום המקסימלי לתשלום, לא יעלה על פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו בתכנית.
במידה והרוכשת מתחייבת להשארת פעילות מו"פ בישראל לתקופה של לפחות שלוש שנים, הסכום לתשלום לא יעלה על פי שלוש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.

מתי עלי לשלם את התשלום בגין אישור להעברת ידע לחו"ל?

אישור להעברת ידע הינו בכפוף לתשלום. לא ניתן להעביר את הידע לפני ביצוע התשלום בפועל, כאשר התשלום יכול להתקבל גם מהחברה הרוכשת. שימו לב כי לא ניתן לפרוס את התשלום לרשות בגין העברת ידע. ביצוע תשלום מלא הינו תנאי לכניסת האישור לתוקף ולא ניתן להעביר את הידע לפני סיום ביצוע התשלום. 
 

 

סיימתי לשלם את התמלוגים וקיבלתי אישור מקרן תמורה על סיוםהתכנית, האם עלי לקבל אישור להעברת ידע או ייצור? האם נדרש תשלום לרשות? 

כן. בכל מקרה של העברת ידע ו/או ייצור יש לקבל אישור מראש מוועדת המחקר.  התשלום להעברת ידע לחו"ל הינו בניכוי התמלוגים ששולמו. התשלום יהיה בהתאם לתחשיב המפורט (ראה לעיל כיצד מחושב סכום לתשלום עבור העברת ידע) כאשר מתוצאת התחשיב יש לנכות את התמלוגים ששולמו.

 

האם מתן רישיון לידע הינו העברת ידע לחו"ל? כמה עלי לשלם עבור העברת ידע ברשיון? 

כן, מתן רישיון לידע מהווה העברת ידע.
במקרים מסויימים ניתן לקבל אישור להעברת ידע בהתאם להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל.  

התשלום עבור העברת ידע ברישיון הינו אחוז אשר יקבע ע"י וועדת המחקר בעת אישור העברת הידע, מכל תשלום אשר יתקבל אצל מקבל ההטבה עבור מתן הרישיון.
בהעברת ידע ברישיון ההחזר הכולל יהיה עד פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.

האם ניתן לבצע תחזוקה ותמיכה אשר מצריכות מתן גישה לקוד מקור של החברה לחברה זרה?

מתן גישה לקוד המקור לחברה זרה, לצרכי תחזוקה ותמיכה, מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. 
ועדת המחקר יכולה לאשר בקשות אלו כאשר השתכנעה הוועדה כי קיימת נחיצות לביצוע התחזוקה והתמיכה בחו"ל וכאשר הבעלות בידע נשארת בבעלות מקבל ההטבה ומתן הגישה לקוד מוגבל למטרות של תחזוקה ותמיכה בלבד.

 

מהו התשלום עבור העברת ייצור לחו"ל? וכיצד ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר?

ועדת המחקר רשאית לאשר העברת ייצור לחו"ל בכפוף להגדלת תקרת ההחזר ובכפוף לתשלום שיעור תמלוגים מוגדל עבור ההכנסות שייצורם התבצע בחו"ל.

ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר, על ידי הצהרת שיעור הייצור בחו"ל בבקשת המו"פ. ככל שהוצהר על ביצוע הייצור בחו"ל בבקשת המו"פ, לא תהיה הגדלה של תקרת ההחזר בגין ביצוע ייצור זה בחו"ל. עדיין יהיה על מקבל ההטבה לשלם שיעור תמלוגים מוגדל. יחד עם זאת, ועדת המחקר נותנת משקל משמעותי להצהרת הייצור של מגיש הבקשה בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור המענק שיאושר. 

האם הודעה על העברת ייצור של פחות מ 10% מחייבת קבלת אישור מוועדת המחקר?

במקרה זה, ניתן להגיש הודעה בלבד. במידה והרשות לא שלחה הסתייגות בתוך 30 יום – העברת הייצור מאושרת באופן אוטומטי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. ובכל מקרה, יחולו תקרת החזר מוגדלת ושיעור תמלוגים מוגדל.

האם ניתן להעביר ידע הנמצא בחלק מהתיקים?

תיק הוא חלק מתוכנית ותוכנית מועברת במלואה. ככל שיש תיק שהוא חלק מתוכנית כל התוכנית תעבור לחברה בחול / בארץ. השיוך של תיק לתכנית מתבצעת בעת אישור הבקשה לתמיכה.

האם ניתן לפתח על בסיס קוד פתוח? האם ניתן לשתף את תוצרי הפיתוח? 

ניתן להשתמש בקוד פתוח בכפוף לכך שתנאי הרישיון של הקוד הפתוח מאפשרים שהבעלות בפיתוחים החדשים יהיו של מקבל ההטבה בהתאם לכללי הבעלות בידע של רשות החדשנות, רק בכפוף לקבלת אישור מראש של וועדת המחקר. בעת הגשת בקשה יש לכלול בבקשת התמיכה הצהרה ביחס לחלק המו"פ בתיק הכולל תוכנת קוד פתוח ותיאור התועלת הכלכלית הצפויה כתוצאה מכך.
ככל שהבקשה לפיתוח בקוד פתוח אושרה, תהיה התייחסות מפורשות לכך בהחלטת וועדת המחקר בעת אישור התיק.

 

האם ניתן להפקיד קוד מקור או בנאמנות במסגרת התקשרויות עם לקוחות?

כן, בכפוף לאישור ועדת המחקר.
הרשות רשאית לאשר את הפקדה במידה והנאמן הינו בעל אזרחות ישראלית וההסכם כפוף לדין הישראלי ותואם את עקרונות הסכמי הנאמנות של הרשות כפי שפורסמו במכתב מתאריך 23 בינואר 2007

האם ניתן לשעבד את הקניין הרוחני של מקבל הטבה, אשר פותח בתמיכת הרשות?

כן, בכפוף לקבלת אישור מראש של ועדת המחקר.
על הגורם המשעבד יהיה להתחייב כלפי הרשות כי במידה והשעבוד יופעל, יחולו עליו כל החובות מכוח חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים.

על מקבל ההטבה לדווח לרשות תוך שבעה ימים מהגשת הבקשה נגדו. 

האם ישנם טפסים ייעודים להגשת בקשות בנושאי העברות ייצור, ידע, וכד'? 

בשלב זה אין טפסים ייעודיים. יש להגיש בקשות על נייר פירמה של החברה תוך צירוף הנספחים הרלוונטיים. את הבקשות יש להגיש גם כקובץ וורד וגם PDF.
בהעברת ידע בישראל, יש לצרף קובץ "העברת חובות וזכויות" וטפסים נלווים המפורטים באתר האינטרנט של הרשות.

 

תמריצים

איך מגישים בקשה למחלקת תמריצי מס? (חוק האנג'לים, חוק עידוד השקעות הון, 20א לפקודת מס הכנסה וכיו"ב)

את הבקשות יש להגיש דרך האזור האישי באתר. פרטי הבקשות לסוגיהן והצרופות שיש לשלוח מפורטים בנוהל 200-05 באתר רשות החדשנות.

בבקשת הטבה לפי חוק האנגל'ים, מה ההבדל בין מסלול חברת מטרה למסלול חברה מתחילה?

כדי לעמוד על פרטי כל אחד מהמסלולים ראה חוק המדיניות הכלכלית 2011-2012- סעיף 20. 

האם ניתן להגיש בקשה בשפה האנגלית?

כן.

האם ניתן לחתום על ההצהרות לצורך תמריצי מס בחתימות דיגיטליות?

כן.

תמיכה טכנית- האיזור האישי

אני מנסה להירשם לאיזור האישי באתר, והמערכת מתריאה לי "לא קראת את תנאי השימוש" 

יש לשים לב, שצמד המילים "תנאי שימוש" הינם קישור, אשר בלחיצה עליו נפתחים תנאי השימוש בדף נפרד, ללא לחיצה על קישור זה, ההרשמה לא תתאפשר. לאחר קריאת תנאי השימוש יש לסמן ב V "קראתי את תנאי השימוש" ולהמשיך את הליך הרישום. 

לא קיבלתי את המייל להרשמה לאזור האישי לכתובת שהזנתי בשדות הרישום, מדוע? 

במידה וקיבלתם רק מייל אחד שאומר שעליכם לפנות לכתובת המייל שמעודכנת במערכות הרשות, ואינכם יודעים מי איש הקשר שהוגדר או אם הוא כבר לא רלוונטי, יש לשלוח פניה למחלקת תמיכה טכנית, בצרוף מספר ת.ז או ח"פ איתו נרשמתם ומספר תיק קודם מול הרשות, אנו נספק לכם סיסמה במייל hd@innovationisrael.org.il

אני מנסה להירשם לאיזור האישי באתר ונשאלתי על מספר התיק האחרון שלי. איני יודע במה מדובר, מה עליי לעשות? 

שאלה זו נועדה לצורך זיהוי לקוחות שכבר הגישו בקשה בעבר ונועדה להגן על פרטיותכם.  מספר התיק האחרון הינו בקשת התמיכה האחרונה שהגשתם לרשות, המספר יופיע על אחד המסמכים שקיבלתם לאחר הגשת הבקשה. 
אם מספר התיק אינו זכור לכם, ניתן לפנות למחלקת תמיכה טכנית במייל. אנא ציינו מספר ת.ז/ ח.פ ומספר תיק כלשהו הידוע לכם/מספר חברה ברשות ואנו נשיב בהקדם.

 

כיצד ניתן לעדכן את פרטי איש הקשר מול הרשות?

לצורך עדכון פרטי איש קשר או כל פרט אחר כללי לגבי מגיש הבקשה, יש להירשם לאזור האישי ולגשת למסך "פרטי חברה" שם תוכלו לעדכן טלפונים, כתובות ופרטים שונים הנוגעים לישות מגיש הבקשה. השינוי יקלט ויתבצע תוך מספר ימים לאחר הגשת הטופס.

איפה ניתן להגיש בקשות, טפסים או דוחות לרשות?

מרבית ההגשות לרשות החדשנות מתבצעות דרך  האיזור האישי באתר הרשות. לאחר רישום לאזור האישי, ישנו תפריט עם רשימת כל סוגי הבקשות המקוונות שניתן להגיש לרשות דרך האיזור האישי באתר. התפריט בצבע סגול וממוקם לאורך המסך בצד ימין. ניתן להגיע לתפריט זה גם על ידי לחיצה על כפתור המציג 3 פסים מצד ימין של כפתור "התיקים שלי".

אני מנסה לצרף לבקשתי נספחים ומתקבלת הודעת שגיאה, מה עלי לעשות? 

ישנן שתי שגיאות נפוצות בתהליך זה. במידה וקיבלתם התראה כי  "סוג הקובץ אינו נתמך בסעיף זה", שימו לב כי ייתכן ולא העליתם את המסמך בפורמט הנכון. שימו לב כי בכל טופס מוגדר מהו הפורמט הנדרש (word/Excel/PDF). במידה וקיבלתם התראה כי "גודל הקובץ אינו נתמך", אנא הקפידו להעלות קובץ שגודלו לא עולה על 8 מגה. בכל בעיה נוספת נהיתן לפנות למחלקת תמיכה טכנית בצירוף המסמך אותו אתם מעוניינים לצרף. 

לאחר שהגשתי בקשה, קיבלתי הודעה באזור האישי שבקשתי נדחתה ועלי לבצע תיקונים בבקשה . כיצד ניתן לעשות זאת? 

כל בקשה אשר נדחית על ידי הרשות ודורשת תיקון ו/או השלמת מידע, תבוצע דרך האזור האישי (אלא אם כן קיבלתם הנחיה שונה) . תוכלו להגיע לטופס דרך לחיצה על "טפסים שלי" לאחר מכן "השלם טופס". יש לבצע את התיקון כנדרש ולשלוח שוב את הבקשה.

אם אני מגיש מספר בקשות תמיכה שונות במקביל, האם עלי למלא לכל בקשה טופס מקוון? 

במידה ומדובר בהגשת בקשות לאותו המסלול אז באפשרותכם למלא טופס מקוון אחד ולמלא באופן נפרד לכל בקשת מו"פ, רק את סעיף פירוט הבקשה.