אם הגעתם לכאן, סימן שיש לכם שאלה!

אתם יכולים ליצור עימנו קשר ישיר לבירורים ושאלות על סיוע ותמיכה בכל הקשור לבקשת המו"פ לפני ואחרי ההגשה. 

ומה עם שאלות נפוצות? שאלו את זה קודם לפניי, זה לא משנה! הציצו מטה ותקבלו לא מעט תשובות! :)

לא הסתדרת? קבע פגישת ייעוץ

שאלות נפוצות 

דיווחים ותשלומים

איך מגישים בקשה לשינויים?

בקשה לשינויים יש להגיש דרך האיזור האישי באתר. על הבקשה לכלול:

 1. מסמך בקשה לשינויים בפורמט  word המפרט את מהות הבקשה, הנימוקים לשינויים והשלכות של השינויים על תכנית העבודה המאושרת.
 2. מסמך הבקשה הנ"ל חתום, בפורמט  pdf.
 3. במקרה בו מבוקשת העברה בין סעיפים יש לצרף גם  קובץ בקשה לשינויים בפורמט Excel  המפרט את ההעברות הנדרשות על פי הסעיפים התקציביים. אישור הבקשות מותנה בהצגת נימוקים מפורטים.

ההחלטה בדבר הבקשה תתקבל על ידי וועדת מחקר.

כמה פעמים ניתן להגיש בקשה לשינויים?

ניתן להגיש בקשה לשינויים פעם אחת לתקופת המו"פ ולא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום התקופה, אלא אם צוין אחרת בנהלי מסלול ההטבה.

 

סיום תקופת הבקשה (סגירת תיק)

מהם מסמכי הסגירה ומתי נדרש להגישם?

בתום תקופת הביצוע, מחלקת ביקורת ברשות תעביר לאיש/אשת הקשר בחברה את המסמכים הנדרשים לטובת הגשת דיווח מסכם:

 • דיווח כספי סופי בפורמט אקסל (על גבי הקובץ המותאם שישלח מהרשות) וכן סרוק וחתום לשם זיהוי על ידי רו"ח החברה.
 • דיווח טכני מסכם בפורמט Word וכן חתום וסרוק בפורמט Pdf.
 • נוסח הצהרת הנהלה חתומה על ידי החברה.
 • חוות דעת רואה החשבון של החברה.

את המסמכים יש להגיש בתוך 90 יום מסיום תקופת הביצוע, באופן מקוון באזור האישי באתר. יש לשמור אותם ולהציגם לרואה חשבון מטעם הרשות בעת הביקורת.

הגשתי את המסמכים מה עכשיו? כיצד ומהו הליך ההתחשבנות הסופית? 

עם קבלת המסמכים המבוקרים, תתואם ביקורת רו"ח מטעם הרשות.
דו"ח הביקורת החשבונאית מועבר לבודק/ת המקצועי/ת בצירוף הדו"ח הטכני המסכם, לקבלת חוות דעת על ביצוע המו"פ בתוכנית. על בסיס חוות הדעת המקצועית והחשבונאית מבוצעת התחשבנות סופית מפורטת על ידי מחלקת הביקורת ברשות החדשנות. 
תהליך ההתחשבנות הסופית, משמעותו קבלת יתרת המענק בפועל (עד 10% מסך התקציב המאושר) והוא אורך כ-3 חודשים מיום הגשת המסמכים ועד להעברת התשלום בגין ההתחשבנות הסופית (במידה שישנו).

 

מתי נקבל את יתרת המענק בפועל לחשבון הבנק?

התשלום יועבר לחשבון הבנק תוך 10 ימי עסקים מרגע שנשלח לחברה מכתב גמר חשבון ובו הודעה על תשלום. 

כיצד אני יכול להגיש ערעור על ההתחשבנות הסופית בסגירת התיק?

בכדי להגיש ערעור על התחשבנות סופית, תחילה יש להוריד את טופס הערעור.
ניתן להגיש ערעור עד 30 ממשלוח פרטי גמר חשבון ע"י רשות החדשנות. 
את הערעור יש לשלוח למייל של למחלקת סגירה: Sgira@innovationisrael.org.il

 

קרן תמורה - תשלום תמלוגים

מתי יש להגיש דיווחי תמלוגים?

כל מקבל הטבה שקיבל סיוע במסלול חייב בתמלוגים, מחויב להגיש דיווחי תמלוגים החל ממועד סיום תקופת המו"פ או ממועד המכירה הראשון של המוצר (כהגדרתו בחוק ובהוראות התמלוגים) המוקדם מבניהם. דיווחי התמלוגים מתייחס למחצית שנה קלנדרית. דיווח מחצית ראשונה (ינואר-יוני) יוגש עד ה- 1.9 של אותה השנה. דיווח מחצית שניה (יולי-דצמבר) יוגש עד ה- 1.3 של השנה העוקבת. 

מי זכאי לדווח תמלוגים פעם בשנה?

מקבל הטבה שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) עד וכולל 5,000 דולר במחצית הראשונה של שנת הדיווח, רשאיות להגיש את דיווח התמלוגים של המחצית הראשונה יחד עם הדיווח למחצית השנייה של השנה, לא יאוחר מיום 1 במרס של השנה העוקבת לשנת הדיווח.  
יובהר כי בדחיית תשלום התמלוגים של המחצית הראשונה (ובלבד שהתמלוגים לתשלום נמוכים מ 5,000 דולר) לא תחויב החברה/העוסק בתשלום הפרשי ריבית והצמדה.

 

במידה ולא היו למקבל ההטבה הכנסות, האם עדיין ישנה החובה להגשת דיווח תמלוגים?

כן. מקבל הטבה מחויב להגיש דיווח תמלוגים גם אם לא נוצרו הכנסות חייבות בתשלום תמלוגים. יש לציין בדיווח שלא היו מכירות במחצית המדווחת ואת הסיבה לחוסר מכירות.

מה שיעורי התמלוגים שחייב לשלם במידה וישנן הכנסות ממוצר נתמך רשות?

התשובה תלויה בגודל החברה מקבלת ההטבה, כאשר ההוראות עושות הבחנה בין חברה גדולה- חברה בה הקף ההכנסות בשנה שקדמה לאישור התיק עמד על מעל 70 מיליון דולר  לעומת חברה קטנה אשר הכנסותיה בשנה שקדמה לאישור התיק עמד על עד 70 מיליון דולר כולל. כמו כן שיעור התמלוגים תלוי במועד קבלת המענק- האם התקבל לפני 1.7.2017 (מועד כניסת ההוראות החדשות) לפירוט והרחבה יש לפנות לנספח ד הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04)

כיצד ניתן לשלם לקרן תמורה?

התשלום מבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק שאלו הם פרטיו :
מס' חשבון 0248307
סניף 001
בנק הדואר מס' 09
על שם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - קרן תמורה
*חשוב לצרף את העתק התשלום לדיווח התמלוגים

 ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום ייעודי שאותו ניתן לקבל מקרן תמורה. (יש לשלוח בקשה למייל tmura@innovationisrael.org.il) פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן.

תשלום התמלוגים בשקלים בעוד שהדיווח דולרי, לפי איזה שער חליפין?

תשלומים בגין דיווח תמלוגים:  
תשלום תמלוגים בגין מחצית ראשונה  (ינואר - יוני): תשלום עד 1 בספטמבר לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע"ח יציג של יום התשלום. 
תשלום לאחר ה 1 בספטמבר לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע"ח יציג של 1 בספטמבר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 בספטמבר עד יום התשלום בפועל.  
תשלום תמלוגים בגין מחצית שניה (יולי – דצמבר):  תשלום עד 1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע"ח יציג של יום התשלום.  תשלום לאחר ה 1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע"ח יציג של 1 במרץ, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 במרץ עד יום התשלום בפועל.

 

האם נדרש לדווח תמלוגים לכל תיק או תכנית?

הדיווח הינו לתכנית ולא לתיק. מספר התכנית הינו בדרך כלל מספר התיק הראשון מתוך כלל התיקים שקיבלו תמיכה בתכנית. דיווח אשר יוגש לפי תיקים ידחה.

מתי יש להגיש חוות דעת רואה חשבון על דיווחי התמלוגים?

מיד עם סיום ביקורת הדוח הכספי השנתי, על  החברה להגיש חו"ד רו"ח שנתית בנוסח שהוסכם עם לשכת רו"ח בישראל לעניין דוחות התמלוגים. יש לצרף לחוות הדעת את דיווחי התמלוגים של  שתי המחציות  חתומים בחותמת רואה חשבון לשם זיהוי  והצהרת הנהלת חברה. (נוסח חוו"ד והצהרת הנהלה באתר הרשות).
נציין כי דיווח תמלוגים לא מבוקר ותשלום בגינו יש לבצע במועד.
מקבלי הטבה שקיבלו סיוע במסלול תנופה בלבד פטורים מהגשת חו"ד רו"ח והצהרת הנהלה.

 

 

הגשתי בקשה לסגירת תכנית וטרם קיבלתי תשובה. האם אני צריך להגיש דיווח תמלוגים?

הגשת בקשה לסגירת תכנית אינה פוטרת מהגשת דיווחי תמלוגים, אלא אם מקבל ההטבה קיבל  הודעה רשמית ממנהל קרן תמורה בדבר הכרה בכישלון התכנית.

איפה ניתן לצפות בדוח מצב חשבון קרן תמורה? 

ניתן להפיק דו"ח מצב חשבון בקרן תמורה דרך האזור האישי בלבד. בלחיצה על "תוכניות בתמורה" -> "דו"ח מצב חשבון בקרן תמורה" -> "הורדה". במידה והדו"ח לא ניתן לצפייה, יש לפעול על פי ההוראות המוצגות בקובץ שקיבלתם. תוכלו לפנות לקרן תמורה או לתמיכה הטכנית בהתאם לסיבה בגינה הקובץ חסום.

בעת הגשת דיווח תמלוגים דרך האיזור האישי, לא מופיעה התכנית שעבורה אני מעוניין להגיש את הדיווח. מה עלי לעשות? 

במקרה כזה עליכם לפנות ישירות לקרן תמורה על מנת שיפתחו עבורכם את אפשרות הדיווח - tmura@innovationisrael.org.il  

קניין רוחני

האם ניתן להגיש בקשה למענקים במקרה והידע המקדמי אינו בבעלות החברה מגישת הבקשה ?

ניתן, ובלבד שמגיש הבקשה יקבל, טרם הפעלת התכנית, את הבעלות על הידע המקדמי או לחילופין יקבל רישיון בלעדי בלתי מוגבל לעשות שימוש בידע המקדמי הנדרש לצורך ביצוע תכנית המו"פ. בנוסף, על מגיש הבקשה להראות שכל ידע חדש שיפותח כתוצאה מתמיכת הרשות יהיה בבעולותו.

אושר לי תיק בכפוף להצגת הסכם המסדיר את הבעלות בידע בהתאם לכללי הרשות, למה הכוונה?

לרוב הכוונה היא כי עליכם להסדיר את ההסכמים מול הגורמים הבאים (ככל שרלוונטי):
 • קבלני משנה – יש לוודא שכל הידע החדש המפותח על ידי קבלן המשנה יהיה בבעלותה הבלעדית של מקבל ההטבה.
 • ידע מקדמי – יש להציג הסכם העברת הבעלות בידע המקדמי לידי מקבל ההטבה, לחילופין ניתן להציג הסכם רישיון בלעדי ובלתי מוגבל לשימוש בידע הנדרש לצורך ביצוע התכנית.
 • ידע חדש (במקרים שהידע המקדמי אינו בבעלות מקבל ההטבה) – יש להציג הסכם על פיו כל הידע החדש שיפותח יהיה בבעלותה הבלעדית של מקבל ההטבה. 

אושר לי תיק שת"פ והתבקשתי לשלוח הסכם שת"פ – מה הם הכללים של הרשות עבור הסכמים אלו מבחינת הקניין הרוחני?

על ההסכם לכלול התייחסות לידע המקדמי של מקבל ההטבה ולידע החדש שיפותח במסגרת שיתוף הפעולה.
ידע מקדמי – על מקבל ההטבה להישאר הבעלים בידע המקדמי ובכל הזכויות הנובעות ממנו. ככל שנדרש שימוש בידע המקדמי של מקבל ההטבה על ידי החברה הזרה יש להגביל שימוש זה לצורך ביצוע תוכנית שיתוף הפעולה בלבד.  ככל שידרש להעניק זכויות נוספות בידע המקדמי בעתיד, הענקת זכויות אלו צריכות להיות בהתאם לכללי הרשות ולקבלת אישור ועדת המחקר בהתאם לעניין.
ידע חדש - בתיקי שת"פ קיימת הדרישה כי מקבל ההטבה יהיה בעלים בידע חדש שנוצר כבכל מסלולי הרשות בשינויים המתחייבים. קיימות מספר גישות אפשריות לחלוקת הזכויות והבעלות בקניין הרוחני החדש בין השותפים:
 • חלוקה לפי תחומים טכנולוגיים (לדוגמה: שיתוף פעולה בין חברת תכנה וחברת חמרה).
 • כל צד בעלים על ידע חדש אשר פותח על ידו – תידרש התייחסות מפורשת לחלוקה של ידע אשר פותח במשותף ולחלוקת הזכויות בו.
 • חלוקת הבעלות בידע החדש בהתאם לביסוס על ידע מקדמי.
 • בעלות משותפת לפי התרומה של כל צד לידע החדש.
על הסכם להיות מחייב וחתום על ידי כל הצדדים להסכם כאשר לא מספק מזכר הבנות וכדו'.

האם ניתן לבצע חלק מהפיתוח אצל קבלן משנה בישראל?

כן, בתנאי שהידע אשר יפותח אצל קבלן המשנה יהיה בבעלותה של החברה מגישת הבקשה.

האם ניתן לבצע חלק מהפיתוח אצל קבלן משנה בחו"ל?

ביצוע פיתוח אצל קבלן משנה בחו"ל מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. ועדת המחקר רשאית לאשר ביצוע פיתוח אצל קבלן משנה בחו"ל בתנאי שהידע החדש יהיה בבעלות מגיש הבקשה ורק במקרים בהם השתכנעה הוועדה כי לא ניתן לבצע את המו"פ שלא בישראל.

האם העברת ידע ממקבל ההטבה אחת לחברה ישראלית אחרת דורש אישור וועדה? האם העברת ידע זו דורשת תשלום לרשות? 

כן, הנושא מועבר במרבית הפעמים לבדיקה מקצועית בטרם יעלה לדיון בוועדת המחקר. במידה ויש תשלום כספי בגין העברת הידע, מקבל ההטבה נדרש לשלם תמלוגים בשיעורים הקבועים בהוראות התמלוגים.

האם הקצאה או מכירה של מניות מהווה העברת ידע?

לא, כל עוד אין השפעה על הבעלות והזכויות בידע של החברה, אין צורך לקבל אישור להעברת ידע.
על החברה לדווח על השינוי בחברה לוועדת המחקר כמפורט כאן.

כיצד מחושב הסכום לתשלום עבור העברת ידע לחו"ל? 

הסכום  לתשלום הינו היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות, לבין סך הוצאות המחקר ופיתוח של מקבל ההטבה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע. 

הסכום לתשלום בגין העברת ידע לא יפחת מסך המענקים שהתקבלו בתכנית המאושרת, בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו.  וועדת המחקר רשאית לאשר, במקרים של העברת ידע מחמת חדלות פירעון או פירוק ביהמ"ש, שחובת המינימום לא תחול. במקרים אלו הסכום לתשלום יהיה תוצאת הנוסחה בלבד.

הסכום המקסימלי לתשלום, לא יעלה על פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו בתכנית.
במידה והרוכשת מתחייבת להשארת פעילות מו"פ בישראל לתקופה של לפחות שלוש שנים, הסכום לתשלום לא יעלה על פי שלוש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.

מתי עלי לשלם את התשלום בגין אישור להעברת ידע לחו"ל?

אישור להעברת ידע הינו בכפוף לתשלום. לא ניתן להעביר את הידע לפני ביצוע התשלום בפועל, כאשר התשלום יכול להתקבל גם מהחברה הרוכשת. שימו לב כי לא ניתן לפרוס את התשלום לרשות בגין העברת ידע. ביצוע תשלום מלא הינו תנאי לכניסת האישור לתוקף ולא ניתן להעביר את הידע לפני סיום ביצוע התשלום. 
 

 

סיימתי לשלם את התמלוגים וקיבלתי אישור מקרן תמורה על סיוםהתכנית, האם עלי לקבל אישור להעברת ידע או ייצור? האם נדרש תשלום לרשות? 

כן. בכל מקרה של העברת ידע ו/או ייצור יש לקבל אישור מראש מוועדת המחקר.  התשלום להעברת ידע לחו"ל הינו בניכוי התמלוגים ששולמו. התשלום יהיה בהתאם לתחשיב המפורט (ראה לעיל כיצד מחושב סכום לתשלום עבור העברת ידע) כאשר מתוצאת התחשיב יש לנכות את התמלוגים ששולמו.

 

האם מתן רישיון לידע הינו העברת ידע לחו"ל? כמה עלי לשלם עבור העברת ידע ברשיון? 

כן, מתן רישיון לידע מהווה העברת ידע.
במקרים מסויימים ניתן לקבל אישור להעברת ידע בהתאם להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל.  

התשלום עבור העברת ידע ברישיון הינו אחוז אשר יקבע ע"י וועדת המחקר בעת אישור העברת הידע, מכל תשלום אשר יתקבל אצל מקבל ההטבה עבור מתן הרישיון.
בהעברת ידע ברישיון ההחזר הכולל יהיה עד פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.

האם ניתן לבצע תחזוקה ותמיכה אשר מצריכות מתן גישה לקוד מקור של החברה לחברה זרה?

מתן גישה לקוד המקור לחברה זרה, לצרכי תחזוקה ותמיכה, מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. 
ועדת המחקר יכולה לאשר בקשות אלו כאשר השתכנעה הוועדה כי קיימת נחיצות לביצוע התחזוקה והתמיכה בחו"ל וכאשר הבעלות בידע נשארת בבעלות מקבל ההטבה ומתן הגישה לקוד מוגבל למטרות של תחזוקה ותמיכה בלבד.

 

מהו התשלום עבור העברת ייצור לחו"ל? וכיצד ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר?

ועדת המחקר רשאית לאשר העברת ייצור לחו"ל בכפוף להגדלת תקרת ההחזר ובכפוף לתשלום שיעור תמלוגים מוגדל עבור ההכנסות שייצורם התבצע בחו"ל.

ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר, על ידי הצהרת שיעור הייצור בחו"ל בבקשת המו"פ. ככל שהוצהר על ביצוע הייצור בחו"ל בבקשת המו"פ, לא תהיה הגדלה של תקרת ההחזר בגין ביצוע ייצור זה בחו"ל. עדיין יהיה על מקבל ההטבה לשלם שיעור תמלוגים מוגדל. יחד עם זאת, ועדת המחקר נותנת משקל משמעותי להצהרת הייצור של מגיש הבקשה בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור המענק שיאושר.